สั่งซื้อ หรือสอบถามเพิ่มเติม จากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
Mobile: 062-195-1909 
Line id: @GETBEST

ภูมิใจ ประเสริฐกุลวงศ์ 

- Msc. Sound and Vibration, University of Southampton (ทุน SCG) 


- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลา

   นครินทร์

- ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้าง ภาควิชาโยธา             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


เชี่ยวชาญเรื่อง Building Acoustics, Environmental sound and vibration control, Audio, Public area system  

แนะนำวิศวกร Get Best Sound 

Mobile: 062-195-1909 

Line id: satan_boat

E-mail: getbestsoundthailand@gmail.com