สั่งซื้อ หรือสอบถามเพิ่มเติม จากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
Mobile: 062-195-1909 
Line id: @GETBEST

ความปลอดภัยจากเสียงรบกวน ภายในสถานที่ทำงาน

(Occupational Noise)

การเฝ้าระวังเสียงรบกวนจากระยะไกลผ่านอุปกรณ์ไร้สาย

(Unattended Noise Monitoring)

บทความน่าสนใจ

งานให้เช่าระบบเครื่องเสียง

(PA Rental)

ติดตั้งระบบเสียง

(Installed sound) 

การควบคุมเสียงระหว่างแสดง

(Front of House)

เสียงจากยานพาหนะ

(Vehicle Noise) 

การตรวจวัดและเฝ้าระวังเสียงรบกวน

(Noise Measurement and Monitoring) 

การตรวจวัดอคูสติก

ภายในอาคาร

(Building Acoustics)

ติดตั้งระบบเสียงห้องประชุม

(AV installation test)

เครื่องวัดเสียง

(Sound Level Meter)

เครื่องวัดเสียงแบบพกพา

(Sound Level Meter)

สำหรับวิเคราะห์ระบบเครื่องเสียง และอคูสติก

(Audio and Acoustic Analyzer)

วิเคราะห์ความสั่นสะเทือน 

(Vibration Meter)

การตรวจวัดอคูสติกภายในห้อง

(Room Acoustics)

เครื่องวัดเสียงแบบพกพา

(Sound Level Meter)

เครื่อวัดความสั่นสะเทือนแบบพกพา

(Vibration Meter)

ระบบเสียงโรงภาพยนตร์

(Cinema)

การเฝ้าระวังเสียงระดับเสียง

(Sound Level Monitoring)

การตรวจวัดเสียงใน

สิ่งแวดล้อม พื้นที่ภายนอกอาคาร (Environmental Noise

Measurement)

วิธีเลือกเครื่องวัดที่เหมาะสมสำหรับการวัดเสียงในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามกฎหมายเสียงปี 62

ความหมายของค่า STI (Speech Transmission index) และวิธีการวัด

วิธีการวัดค่า STC (Sound Transmission Class) 

การใช้งาน (Applications)

การตรวจวัดอคูสติกภายในห้องและภายในอาคาร

(Room and Building Acoustics) 

อุปกรณ์สร้างสัญญาณทดสอบ

(Signal Generator)

สินค้า (Products)

การวัดค่าความก้อง

ภายในห้อง

(Reverberation time)

ชุดลำโพงทดสอบ และชุดสร้างเสียงกระแทก

(Dodecahedron Speaker

and Tapping Machine)


งานแสดงเสียงสด

(Live Sound Test Solutions) 

การตรวจวัดพลังงานเสียง

(Sound Power)

การติดตั้งระบบเครื่องขยายเสียง

(Electroacoustics Installation)