สั่งซื้อ หรือสอบถามเพิ่มเติม จากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
Mobile: 062-195-1909 
Line id: @GETBEST


3. ใช้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพในการป้องกันเสียงของผนัง หรือส่วนต่างๆ ภายในอาคาร 

บ่อยครั้ง เมื่อมีการปัญหาว่า ผนังกันเสียงไม่อยู่ ห้องข้างๆ พูดได้ยินหมด ซึ่งการทดสอบโดยการวัดความแตกต่างระหว่างระดับเสียงระหว่างสองฝั่งของกำแพง เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบผนังจึงมีความจำเป็นมาก เพราะแต่ละคนจะตัดสินว่าผนังกันเสียงมากหรือน้อย ขึ้นกับความรู้สึกมากกว่าระดับเสียง เครื่องวัดเสียงมีประโยชน์อย่างไร ทำไมต้องใช้เครื่องวัดเสียง5. ใช้ในงานวิจัยและพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบและผลิตลำโพง ซึ่งจำเป็นต้องทำใช้เครื่องวัดเสียงในการวัดระดับเสียงในแต่ละย่านความถี่ที่ลำโพงสามารถขับออกมาได้ หรือการออกแบบการกั้นเสียงของระบบผนัง ประสิทธิภาพการดูดซับเสียงของวัสดุดูดซับเสียง เป็นต้น
​จะเห็นได้ว่า ทำไมเครื่องวัดเสียง จึงมีความจำเป็นสำหรับงานวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเราให้ดียิ่งขึ้นครับ 

เครื่องวัดเสียง คือเครื่องมือที่ใช้ในการบ่งบอกระดับความดังของเสียงที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อม ทดแทนการตัดสินความดังของเสียงผ่านความรู้สึก 

ซึ่งมีประโยชน์หลากหลายด้านดังยกตัวอย่างดังต่อไปนี้ 


1. ใช้เพื่อควบคุมและบังคับใช้กฏหมายว่าด้วยเสียงรบกวน 

เนื่องจากในกฎหมายสิ่งแวดล้อมไทย ได้กำหนดว่ากิจกรรมใดๆ จะต้องมีค่าระดับเสียงเฉลี่ยตลอด 24 ชั่วโมงไม่เกิน 75 dBA  หรือ หากมีกิจกรรมใดๆ จะต้องมีค่าระดับเสียงไม่เกิน 10 dBA เปรียบเทียบกับตอนไม่มีกิจกรรม ซึ่งจากข้อกำหนดของกฎหมาย จำเป็นที่จะต้องมีการใช้เครื่องวัดเสียงที่มีความแม่นยำตามที่กฎหมายกำหนดมาทำการตรวจวัด เพื่อประเมินว่า ระดับเสียงที่เกิดขึ้นนั้น มีค่าระดับเสียงไม่ดังเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น 2. ใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงานที่ทำงานกับเสียงดัง 

นอกจากกฏหมายสิ่งแวดล้อมที่ได้อธิบายในหัวข้อที่ 1 แล้วนั้น ยังมีกฎหมายอีกฉบับเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน ซึ่งมีการกำหนดว่า พนักงานที่ทำงานและสัมผัสระดับเสียงดัง สำหรับการทำงาน 8 ชั่วโมง จะต้องได้รับระดับเสียงไม่เกิน 85 dBA หากสัมผัสเสียงที่ดังมากกว่า 85 dBA นายจ้างจะต้องลดระยะเวลาการทำงานลง ซึ่งก็จะเห็นได้ว่า เครื่องวัดเสียงก็จะเข้ามามีบทบาท ในการเก็บข้อมูลระดับเสียงที่คนทำงานจะต้องสัมผัสด้วยเช่นกัน 4. ใช้ในการติดตั้งระบบเครื่องขยายเสียงให้มีประสิทธิภาพและลดระยะเวลาในการทำงาน เนื่องจากหากใช้เครื่องวัดเสียงในการติดตั้งระบบเสียง เราสามารถที่จะปรับแต่งระดับเสียงให้ลำโพงแต่ละใบ มีความดังที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกันมาก ทำให้เสียงมีทิศทางที่สมจริง และลดระยะเวลาการทำงาน